MOKYKLOS SUSIKŪRIMO ISTORIJA

    1974 metais pedagogas Algis Žikevičius surinko mokinių entuziastų būrį ir įsteigė jaunųjų eismo inspektorių klubą. Bėgant metams šio klubo veikla plėtėsi ir 1980 metais Kauno senamiestyje įsikūrė Saugaus eismo mokykla, kuriai iki 2005 m. vadovavo direktorius Algis Žikevičius. 2006 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto tarybos sprendimu mokykla buvo pavadinta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla kurioje įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija. Metams bėgant keitėsi ir plėtėsi mokyklos veikla. 2003 m. rudenį mokykloje pradėjo veikti Priklausomybių prevencijos centras, 2006 m. įkurtas Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos centras.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ nusprendė reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos. Veiklos tikslas – teikti mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę. Mokykla atlieka šias funkcijas:
   • rengia ir įgyvendina mokinių poreikius atitinkančias žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų ugdymo programas, organizuoja renginius, vykdo kitą švietėjišką veiklą, plėtodama saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių ir savižudybių prevenciją, formuodama sveikos gyvensenos ir aplinkosauginius įgūdžius bei tautinę mokinių savimonę;
   • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms jų dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
   • vykdo edukacines bei psichologines programas, tyrimus, socializacijos, pilietiškumo, profesinio orientavimo, dviračio vairuotojo pažymėjimo išdavimo kursus, mokinių vasaros poilsio stovyklas ir kitas programas siekiant realizuoti mokyklos tikslą ir uždavinius;
   • veda psichologinius seminarus, užsiėmimus, paskaitas mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams), mokytojams, teikia individualias psichologo konsultacijas, organizuoja mokinių savipagalbos grupes, siekdama integruoti į Mokyklos veiklą specialiųjų poreikių mokinius;
   • konsultuoja ugdymo įstaigų mokytojus neformaliojo vaikų švietimo veiklos klausimais, teikia jiems metodinę paramą;
   • bendradarbiauja su miesto, respublikos ir užsienio ugdymo bei kitomis įstaigomis, kaupia ir skleidžia metodinę, ugdymo patirtį;
   • viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;
   • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien64
Vakar130
Šią savaitę64
Šį mėnesį1287
Viso197142

2018 gruodžio 10, Pirmadienis 17:29